قیمت رایگان!

امتیاز 0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
visibility 204 بازدید 1 دیدگاه

فرهنگ اصطلاحات حقوقی دوره اول

حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و اشخاص با سازمانها و نهادهای عمومی و خصوصی جامعه است. آگاهی و اطلاع مردم از برخی از مفاهیم، اصطلاحات و مباحث مهم حقوقی، می تواند در ارتقاء دانش و ترویج فرهنگ حقوقی در جامعه مفید و موثر باشد.
در این راستا بیش از دو هزار ویدئوی تخصصی کوتاه با همکاری مجموعه ای از وکلا و کارشناسان حقوقی متخصص در موسسه حقوقی دادفران مهرپاو، تهیه و تولید شده که به تدریج منتشر خواهد شد.
امید است این اقدام فرهنگی، مورد قبول و رضایت شما مخاطبان گرانقدر واقع شود

فرهنگ اصطلاحات حقوقی( بخش اول )

1- اشخاص حقیقی / حقوقی ویدئو

01:00

2- آیین نامه / قانون ویدئو

00:36

3- ابراء ویدئو

00:35

4- ابلاغ قانونی ویدئو

00:43

5- احراز هویت ویدئو

00:42

6- اجاره / اجاره بها / موجر / مستاجر ویدئو

00:54

7- اجرای حکم ویدئو

00:45

8- اجرای اسناد ویدئو

00:45

9- اجرت المثل / المسمی ویدئو

00:47

10 - اختلاس / ارتشاء ویدئو

00:56

11- اخذ به شفعه ویدئو

00:32

12- اخطار ویدئو

00:44

13- اذن / اجازه ویدئو

00:43

14- ارث , مورث , .وارث ویدئو

00:55

15- اساسنامه / سهم الشرکه / سهام ویدئو

00:51

16- اسقاط کافه خیارات ویدئو

00:48

17-اسناد در وجه حامل ویدئو

00:41

18- اشاعه / افراز

19- اسناد

01:04

20- اظهارنامه ویدئو

00:36

21 - اظهارنامه ثبتی ویدئو

00:36

22 - اعاده اعتبار ویدئو

00:45

23 - اعاده حیثیت ویدئو

00:40

24 - ویدئو

00:40

25 - اعمال تصدی / حاکمیت ویدئو

01:00

26 - اعیان/عرصه ویدئو

00:28

27 - اقاله / فسخ / انفساخ ویدئو

00:51

28 - ویدئو

00:28

29- اقرار ویدئو

00:35

30- اکثریت مطلق / نسبی ویدئو

00:59

31- اکراه ویدئو

00:39

32- التزام ویدئو

00:45

33- امضای مسلم الصدور ویدئو

00:39

34- امور حسبی ویدئو

00:44

35- اناطه ویدئو

00:48

36 - انتقال ویدئو

00:38

37 - انفصال موقت / دائم ویدئو

00:37

38- انکار / تردید ویدئو

00:39

39- اهلیت تمتع / استیفاء ویدئو

00:50

40- ایجاب / قبول ویدئو

00:34

41- ایقاع / عقد ویدئو

00:47

42- باطل / صحیح / غیر نافذ ویدئو

00:54

43- بایع / خریدار ویدئو

00:26

44- بذل مال / مدت ویدئو

00:58

45- بستانکار / مدیون ویدئو

00:27

46- بیع ویدئو

00:26

47- بیمه ویدئو

00:47

48- پلاک ثبتی ویدئو

01:03

49- تامین خواسته / تامین دلیل ویدئو

01:03

50 - باطل / صحیح / غیر نافذ ویدئو

00:34

فرهنگ اصطلاحات حقوقی ( بخش دوم )

51- ترکه ویدئو

00:33

52- تعهد به وسیله / نتیجه ویدئو

00:58

53- تصرف مادی / حقوقی ویدئو

00:51

54- تصفیه شرکت ویدئو

00:33

55- تفکیک / تقسیم / تجمیع ویدئو

00:50

56- تنفیذ ویدئو

00:50

57- تولیت / متولی ویدئو

00:44

58- ثبوت / اثبات ویدئو

00:55

59- ثلث ویدئو

00:35

60 - ثمن ویدئو

00:42

61- جایز / لازم ویدئو

00:42

62- جرم ویدئو

00:35

63- جعل / جعاله ویدئو

00:42

64- جعل ویدئو

00:32

65- چک / سفته / برات ویدئو

00:28

66- حبس / وقف ویدئو

00:22

67- حاکمیت / حکومت ویدئو

00:22

68- حصر وراثت ویدئو

00:34

69- حق الثبت ویدئو

00:51

70- حق کسب و پیشه ویدئو

00:51

71- حق العمل کارس ویدئو

00:40

72- حق مالکیت ویدئو

00:47

73- حکم / قرار ویدئو

00:40

74- حکم حضوری / غیابی ویدئو

00:36

75- حکم قطعی / نهایی ویدئو

00:41

76- خواهان / خوانده ویدئو

00:41

77- خیار ویدئو

00:41

78- خیانت در امانت ویدئو

00:40

79- دادخواست / شکواییه ویدئو

00:31

80- دادسرا / دادگاه ویدئو

00:38

81- دادگاه بدوی / تجدید نظر ویدئو

00:28

82- دیوان عالی کشور ویدئو

00:41

83- صلاحیت ذاتی / محلی ویدئو

00:53

84- صورت مجلس تفکیکی ویدئو

00:35

85- دادنامه ویدئو

00:28

86- دادیار / بازپرس / دادستان ویدئو

00:26

87- داور ویدئو

00:30

88- دعوای مالی / غیرمالی ویدئو

00:26

89- دفترخانه اسناد رسمی ویدئو

00:33

90- رهن / راهن / مرتهن ویدئو

00:46

91- رضا / قصد ویدئو

00:46

92- رونوشت رسمی ویدئو

00:46

93- سن رشد ویدئو

00:46

94- سند انتقال اجرایی دادگاه ویدئو

00:46

95- سند قطعی منقول / غیر منقول ویدئو

00:20

96- سند مالکیت دفترچه ویدئو

00:25

97- شاکی / مشتکی عنه ویدئو

00:17

98- شرکت / موسسه ویدئو

00:25

99- صلح / مصالح ویدئو

00:28

100- ضمان / ضامن ویدئو

00:29

فرهنگ اصطلاحات حقوقی (بخش سوم )

101- طبقات ارث ویدئو

00:40

102- ظهرنویسی ویدئو

00:19

103- عزل / انعزال ویدئو

00:38

104- عفو خصوصی / عمومی ویدئو

00:38

105- قاضی ایستاده / نشسته ویدئو

00:29

106- قصور / تقصیر ویدئو

00:34

107- قولنامه ویدئو

00:35

108- کارگر / کارفرما ویدئو

00:35

109- گواهی امضاء ویدئو

00:29

110- مالیات مستقیم ویدئو

00:29

111- مبلغ اسمی ویدئو

00:35

112- مجلس شورای اسلامی ویدئو

00:27

113- مجمع عمومی عادی ویدئو

00:30

114- مجهول المالک ویدئو

00:32

115- مرور زمان ویدئو

00:36

116- مزایده / مناقصه ویدئو

00:38

117- مستثنیات دین ویدئو

00:35

118- موصی / موصی له ویدئو

00:38

119- نسخ صریح / ضمنی ویدئو

00:41

120- نکاح دائم / منقطع ویدئو

00:36

121- قرض / عاریه ویدئو

00:36

122- ورشکستگی عادی ویدئو

00:26

123-وصیت عهدی ویدئو

00:41

124- وکالت کاری / فروش ویدئو

00:35

125- وکیل / موکل ویدئو

00:22

126- ولی قهری / قیم ویدئو

00:45

127- هبه / واهب ویدئو

00:29

128- کاربری ویدئو

00:33

129-سند مالکیت اصلی ویدئو

00:31

130- فک رهن ویدئو

00:29

131- قبض اقساطی ویدئو

00:38

132- بازداشت ملک ویدئو

00:34

133- سند معارض ویدئو

00:35

134- ممنوع المعامله ویدئو

00:38

135- ممنوع الخروج ویدئو

00:38

136- ورشکستگی عادی ویدئو

00:34

137- ورشکستگی به تقصیر ویدئو

00:34

138- ورشکستگی به تقلب ویدئو

00:30

139- وقف ویدئو

00:47

140- وقف خاص / وقف عام ویدئو

00:40

141- اجراییه ویدئو

00:36

142- احضاریه ویدئو

00:36

143- ارش ویدئو

00:42

144- کفالت ویدئو

00:47

145- آزادی مشروط ویدئو

00:40

146- مستخدم رسمی ویدئو

00:30

147- استرداد مجرمین ویدئو

00:39

148- استوار نامه ویدئو

00:35

149- اصل برائت ویدئو

00:31

150- عدم عطف قانون به گذشته ویدئو

00:31

فرهنگ اصطلاحات حقوقی ( بخش چهارم )

158- انتقال قهری ویدئو

00:35

159- بازپرس ویدئو

00:25

160- دادیار ویدئو

00:22

161- بدل حیلوله ویدئو

00:28

162- بودجه ویدئو

00:36

163- بیع حال ویدئو

00:30

164- بیع سلف ویدئو

00:24

165- بیع صرف ویدئو

00:30

166- بیع کالی به کالی ویدئو

00:35

167- بیع نسیه ویدئو

00:17

168- بیمه عمر ویدئو

00:45

169- بیمه مسئولیت ویدئو

00:35

170- پیش نویس سند ویدئو

00:39

171- تحدید حدود ویدئو

00:35

172- حدود اربعه ویدئو

00:27

173- غصب ویدئو

00:21

174- تعدی / تفریط ویدئو

00:38

175- تفسیر قانونی ویدئو

00:22

176- تفسیر شرعی ویدئو

00:25

177- تفسیر قضایی ویدئو

00:22

178- تفسیر موصع / مضیق ویدئو

00:41

179- جرم مشهود ویدئو

00:37

180- عنصر قانونی جرم ویدئو

00:25

181- عنصر مادی جرم ویدئو

00:22

182- عنصر معنوی جرم ویدئو

00:22

183- محجور ویدئو

00:28

184-صغیر ممیز ویدئو

00:21

185- مجنون ادواری ویدئو

00:35

189- عقد منجز ویدئو

00:35

188- حضانت ویدئو

00:21

187- حدود / قصاص ویدئو

00:33

186- جهل به قانون ویدئو

00:31

190- خسارات مادی / معنوی ویدئو

00:31

191- خسارت عدم انجام تعهد ویدئو

00:31

192- خسارت تاخیر انجام تعهد ویدئو

00:27

193- دادگاه عمومی ویدئو

00:23

193- دادگاه عمومی ویدئو

00:23

194- دادگاه ویژه روحانیت ویدئو

00:31

195- دادگاه نظامی ویدئو

00:26

196- دادگاه انقلاب ویدئو

00:27

197- دیوان محاسبات ویدئو

00:27

198- تعزیرات حکومتی ویدئو

00:19

199- دستور موقت ویدئو

00:24

200- تنفیذ وصیت نامه ویدئو

00:30

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

حقوق بیمه

حقوق بیمه حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و اشخاص با…
group0
رایگان!

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و…
group0
رایگان!

حقوق خانواده دوره دوم

حقوق خانواده دوره دوم حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و…
group0
رایگان!

حقوق خانواده دوره اول

حقوق خانواده دوره اول حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و…
group0
رایگان!

اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و اشخاص با…
group0
رایگان!

فرهنگ اصطلاحات حقوقی-دوره سوم(محمد فرجی)

فرهنگ اصطلاحات حقوقی-دوره سوم حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و…
group0
رایگان!

chat_bubble_outlineنظرات

  • حسین

    سلام فایل 121 کامل نیست..متشکرم از زحمات اقای دکتر فرجی و سایت

قوانین ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *