قیمت رایگان!

امتیاز 0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
visibility 477 بازدید 1 دیدگاه

مقدمه

حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و اشخاص با سازمانها و نهادهای عمومی و خصوصی جامعه است. آگاهی و اطلاع مردم از برخی از مفاهیم، اصطلاحات و مباحث مهم حقوقی، می تواند در ارتقاء دانش و ترویج فرهنگ حقوقی در جامعه مفید و موثر باشد.
در این راستا بیش از دو هزار ویدئوی تخصصی کوتاه با همکاری مجموعه ای از وکلا و کارشناسان حقوقی متخصص در موسسه حقوقی دادفران مهرپاو، تهیه و تولید شده که به تدریج منتشر خواهد شد.
امید است این اقدام فرهنگی، مورد قبول و رضایت شما مخاطبان گرانقدر واقع شود

فرهنگ اصطلاحات حقوقی( بخش اول )

1- اشخاص حقیقی / حقوقی ویدئو


2- آیین نامه / قانون ویدئو

3- ابراء ویدئو


4- ابلاغ قانونی ویدئو


5- احراز هویت ویدئو

6- اجاره / اجاره بها / موجر / مستاجر ویدئو


7- اجرای حکم ویدئو

8- اجرای اسناد ویدئو

9- اجرت المثل / المسمی ویدئو

10 - اختلاس / ارتشاء ویدئو

11- اخذ به شفعه ویدئو

12- اخطار ویدئو


13- اذن / اجازه ویدئو

14- ارث , مورث , .وارث ویدئو

15- اساسنامه / سهم الشرکه / سهام ویدئو

16- اسقاط کافه خیارات ویدئو

17-اسناد در وجه حامل ویدئو

18- اسناد ویدئو

19- اشاعه / افراز ویدئو

20- اظهارنامه ویدئو

21 - اظهارنامه ثبتی ویدئو

22 - اعاده اعتبار ویدئو

23 - اعاده حیثیت ویدئو

24 - اعسار ویدئو

25 - اعمال تصدی / حاکمیت ویدئو

26 - اعیان/عرصه ویدئو

27 - اقاله / فسخ / انفساخ ویدئو

28 - اقباض/قبض ویدئو

29- اقرار ویدئو

30- اکثریت مطلق / نسبی ویدئو

31- اکراه ویدئو

32- التزام ویدئو

33- امضای مسلم الصدور ویدئو

34- امور حسبی ویدئو

35- اناطه ویدئو

36 - انتقال ویدئو

37 - انفصال موقت / دائم ویدئو

38- انکار / تردید ویدئو

39- اهلیت تمتع / استیفاء ویدئو

40- ایجاب / قبول ویدئو

41- ایقاع / عقد ویدئو

42- باطل / صحیح / غیر نافذ ویدئو

43- بایع / خریدار ویدئو

44- بذل مال / مدت ویدئو

45- بستانکار / مدیون ویدئو

46- بیع ویدئو

47- بیمه/ بیمه گر/ بیمه گذار ویدئو

48- پلاک ثبتی فرعی/ اصلی ویدئو

49- تامین خواسته / تامین دلیل ویدئو

50 - تاجر ویدئو

فرهنگ اصطلاحات حقوقی ( بخش دوم )

51- ترکه ویدئو

52- تعهد به وسیله / نتیجه ویدئو

53- تصرف مادی / حقوقی ویدئو

54- تصفیه شرکت ویدئو

55- تفکیک / تقسیم / تجمیع ویدئو

56- تنفیذ ویدئو

57- تولیت / متولی ویدئو

58- ثبوت / اثبات ویدئو

59- ثلث ویدئو

60 - ثمن ویدئو

61- جایز / لازم ویدئو

62- جرم ویدئو

63- جعل / جعاله/ جاعل/ عامل ویدئو

64- جعل ویدئو

65- چک / سفته / برات ویدئو

66- حبس / وقف ویدئو

67- حاکمیت / حکومت ویدئو

68- حصر وراثت ویدئو

69- حق الثبت/ حق التحریر ویدئو

70- حق کسب و پیشه/ سرقفلی ویدئو

71- حق العمل کاری/دلالی/عاملیت ویدئو

72- حق مالکیت/ حق انتفاع/ حق ارتفاع ویدئو

73- حکم /قرار ویدئو

74- حکم حضوری / غیابی ویدئو

75- حکم قطعی / نهایی ویدئو

76- خواهان / خوانده ویدئو

77- خیار ویدئو

78- خیانت در امانت ویدئو

79- دادخواست / شکواییه ویدئو

80- دادسرا / دادگاه ویدئو

81- دادگاه بدوی / تجدید نظر ویدئو

82- دیوان عالی کشور/دیوان عدالت اداری ویدئو

83- صلاحیت ذاتی / محلی ویدئو

84- صورت مجلس تفکیکی ویدئو

85- دادنامه ویدئو

86- دادیار / بازپرس / دادستان ویدئو

87- داور ویدئو

88- دعوای مالی / غیرمالی ویدئو

89- دفترخانه اسناد رسمی ویدئو

90- رهن / راهن / مرتهن ویدئو

91- رضا / قصد ویدئو

92- رونوشت رسمی ویدئو

93- سن رشد ویدئو

94- سند انتقال اجرایی دادگاه ویدئو

95- سند قطعی منقول / غیر منقول ویدئو

96- سند مالکیت دفترچه ویدئو

97- شاکی / مشتکی عنه ویدئو

98- صلح / مصالح ویدئو

99- ضمان / ضامن ویدئو

فرهنگ اصطلاحات حقوقی ( بخش سوم )

100- طبقات ارث ویدئو

101-ظهر نویسی ویدئو

102- عزل/ انعزال ویدئو

103- عفو خصوصی / عمومی ویدئو

104-قاضی ایستاده/ نشسته ویدئو

105- قصور/ تقصیر ویدئو

106- قولنامه ویدئو

107- کارگر/ کارفرما ویدئو

108- گواهی امضاء ویدئو

109- مالیات مستقیم/ غیر مستقیم ویدئو

110- مبلغ اسمی/ واقعی/ داد و ستدی ویدئو

111- مجلس شورای اسلامی/ ملی / سنا ویدئو

112- مجمع عمومی عادی/ فوق العاده ویدئو

113- مجهول المالک ویدئو

114-مرور زمان ویدئو

115- مزایده/ مناقصه ویدئو

116- مستثنیات دین ویدئو

117- موصی/ موصی له/ موصی به/ وصی ویدئو

118- نسخ صریح/ ضمنی ویدئو

119- نکاح دائم / منقطع ویدئو

120- قرض/ عاریه ویدئو

121- ورشکستگی عادی/ به تقصیر/ به تقلب ویدئو

122- وصیت عهدی/ تملیکی ویدئو

123- وکالت کاری/ فروش ویدئو

124- وکیل/ موکل ویدئو

125- ولی قهری/ قیم ویدئو

126- هبه/ واهب/ متهب/ عین موهبه ویدئو

127- کاربری ویدئو

128- سند مالکیت اصلی/ المثنی ویدئو

129- فک رهن ویدئو

130- قبض اقساطی ویدئو

131- بازداشت ملک ویدئو

132- سند معارض ویدئو

133- ممنوع المعامله ویدئو

134- ممنوع الخروج ویدئو

135- ورشکستگی عادی ویدئو

136- ورشکستگی به تقصیر ویدئو

137- ورشکستگی به تقلب ویدئو

138- وقف ویدئو

139- وقف خاص/ وقف عام ویدئو

140- اجراییه ویدئو

141- ارش ویدئو

142- کفالت ویدئو

143- آزادی مشروط ویدئو

144- مستخدم رسمی ویدئو

145- استرداد مجرمین ویدئو

146- استوار نامه ویدئو

147- اصل برائت ویدئو

148- عدم عطف قانون به گذشته ویدئو

149- اضطرار ویدئو

150- اطلاعنامه فسخ ویدئو

151- اعتبار امر مختوم ویدئو

152- اعتبار نامه نماینده مجلس ویدئو

153- اعراض ویدئو

154- اعلام/ اعلان ویدئو

155- افراز ویدئو

156- انتقال قهری ویدئو

157- بازپرس ویدئو

158- دادیار ویدئو

159- بدل حیلوله ویدئو

160- بودجه ویدئو

161- بیع حال ویدئو

162- بیع سلف ویدئو

163- بیع صرف ویدئو

164- بیع کالی به کالی ویدئو

165- بیع نسیه ویدئو

166- بیمه ی عمر ویدئو

167- بیمه مسئولیت ویدئو

168- پیش نویس سند ویدئو

169- تحدید حدود ویدئو

170- حدود اربعه ویدئو

171- غصب ویدئو

172- تعدی/ تفریط ویدئو

173- تفسیر قانونی ویدئو

174- تفسیر شرعی ویدئو

175- تفسیر قضایی ویدئو

176- تفسیر موسع/ مضیق ویدئو

177- جرم مشهود ویدئو

178- عنصر قانونی جرم ویدئو

179- عنصر مادی جرم ویدئو

180- محجور ویدئو

181- صغیر ممیز/ غیر ممیز ویدئو

182- مجنون ادواری / دائمی ویدئو

183- جهل به قانون ویدئو

184- حدود/ قصاص/ دیات/ تعزیرات ویدئو

185- حضانت ویدئو

186- عقد منجز/ معلق ویدئو

187- خسارت مادی/ معنوی ویدئو

188- خسارت عدم انجام تعهد ویدئو

189- خسارت تاخیر انجام تعهد ویدئو

190- دادگاه عمومی ویدئو

191- دادگاه ویژه روحانیت ویدئو

192- دادگاه نظامی ویدئو

193- دادگاه انقلاب ویدئو

194-دیوان محاسبات ویدئو

195- تعزیرات حکومتی ویدئو

196- دستور موقت ویدئو

197- تنفیذ وصیت نامه ویدئو

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

حقوق بیمه

مقدمه حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و اشخاص با سازمانها…
group0
رایگان!

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

مقدمه حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و اشخاص با سازمانها…
group0
رایگان!

اعتبارات اسنادی

مقدمه حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و اشخاص با سازمانها…
group0
رایگان!

فرهنگ اصطلاحات حقوقی-دوره سوم(محمد فرجی)

مقدمه حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و اشخاص با سازمانها…
group0
رایگان!

فرهنگ اصطلاحات حقوقی-دوره دوم(محمد فرجی)

مقدمه حقوق عبارتست از مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و اشخاص با سازمانها…
group0
رایگان!

chat_bubble_outlineنظرات